Szkoły dzienne

Technik ogrodnik

 • nauka trwa 4 lata,
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • Kwalifikacja R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły oraz firmach partnerskich.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • prowadzenie produkcji sadowniczej,
 • prowadzenie produkcji roślin ozdobnych,
 • planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych,
 • prowadzenie produkcji warzywniczej,
 • eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie,
 • ekonomika i zarządzanie firmą.


Technik Ogrodnik będzie przygotowany do:

 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami),
 • planowania i zakładania terenów zieleni,
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów,
 • w firmach zajmujących sie produkcją warzyw, owoców i roślin ozdobnych
 • w ogrodnictwie ekologicznym
 • w firmach zajmujących się marketingiem produktów ogrodniczych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne klasopracownie architektury krajobrazu i roślin ozdobnych, wyposażone w zaawansowany sprzęt multimedialny,
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu, a maszyny i sprzęt ogrodniczy jest dostępny dla uczniów,
 • od lat tworzymy piękne poletka dydaktyczne, np. ogród ziołowy, japoński, miniatura barokowego założenia ogrodowego, a w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin,
 • bierzemy udział w licznych wystawach ogrodniczych na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim np. udział w ogólnopolskiej wystawie "Młodzi projektanci zieleni", na której nasza młodzież zdobywa czołowe miejsca  nagrody publiczności,
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje założenia w różnych stylach, zapoznaje się 
  z historią i różnorodnością ogrodów np. Wirty, Dobrzyca, Frank-Raj, Polagra - Poznań.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.
 • nauka trwa 5 lat
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik architektury krajobrazu wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja R.21. - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Kwalifikacja R.22. - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone:  biologia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły oraz firmach partnerskich.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza
 • przepisy ruchu drogowego
 • język obcy zawodowy


Technik Architektury Krajobrazu będzie przygotowany do:

 • projektowania i kształtowania krajobrazu,
 • realizacji i pielęgnacji terenów zielonych towarzyszących budynkom mieszkalnym,
 • kształtowania i pielęgnacji terenów zielonych przy obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych (oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki i inne),
 • posługiwania się programem komputerowym do tworzenia wizualizacji ogrodów i terenów zielonych,
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, skwery, zieleń na osiedlach...),
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu,
 • kierowania ludźmi przy pracach ziemnych, nasadzeniowych, nawierzchniowych, montażowych,
 • nadzoru prac rekultywacyjnych.

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 • firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i  elementy architektury ogrodów,
 • urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne klasopracownie architektury krajobrazu i roślin ozdobnych, wyposażone w komputery i duże monitory,
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu, a maszyny i sprzęt ogrodniczy jest dostępny dla uczniów,
 • od lat tworzymy piękne poletka dydaktyczne, np. ogród ziołowy, japoński, miniatura barokowego założenia ogrodowego, a w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin,
 • bierzemy udział w licznych wystawach ogrodniczych na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim np. udział w ogólnopolskiej wystawie "Młodzi projektanci zieleni", na której nasza młodzież zdobywa czołowe miejsca oraz nagrody publiczności,
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje założenia w różnych stylach, zapoznaje się z historią i różnorodnością ogrodów np. Wirty, Dobrzyca, Frank-Raj, Polagra - Poznań.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.

Liceum ogólnokształcące

 • wykształcenie średnie,
 • nauka trwa 4 lata,
 • edukacja kończy się EGZAMINEM MATURALNYM.

 


 Możesz podjąć naukę w:

KLASIE LINGWISTYCZNEJ

 • przedmioty na poziomie rozszerzonym:  język angielski, wiedza o społeczeństwie.

KLASIE BIZNESOWEJ

 • przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia.


Przygotowanie do zawodu
Absolwent liceum będzie przygotowany do:

 • kontynuowania nauki na studiach wyższych,
 • podejmowania nauki w szkołach policealnych o różnych kierunkach.

Dlatego, oprócz kształcenia opartego na przedmiotach szkolnych, proponujemy uczniom zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

 • zajęcia sportowe: aerobik, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, siłownia;
 • wycieczki dydaktyczne, turystyczno - krajoznawcze, krajowe i zagraniczne;
 • udział w róznorodnych imprezach i projektach proponowanych przez instytucje środowiskowe.

Informacje dodatkowe

 • posiadamy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w zaawansowany sprzęt multimedialny,
 • co roku proponujemy bogatą ofertę dodatkowych zajęć uzupełaniających,
 • bierzemy udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim,
 • bierzemy udział w programie międzynarodowym Erasmus+

Nasze cele:

 • przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki i zdobycia zawodu na uczelniach wyższych,
 • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych w szkołach policealnych,
 • przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w kulturze i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.

Technik ekonomista

 • nauka trwa 5 lat
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.


W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1 - A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Kwalifikacja 2 - A.36 Prowadzenie rachunkowości

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma świadectwo dla każdej kwalifikacji.

Zdobycie obu kwalifikacji uprawnia do otrzymania dyplomu TECHNIKA EKONOMISTY.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca  w gospodarce rynkowej
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Pracownia biurowa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe
 • Praktyka zawodowa


Przygotowanie do zawodu
Technik Ekonomista będzie przygotowany do:

 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzania różnych pism i  dokumentów finansowo - księgowych,
 • obsługiwania współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • stosowania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach,
 • analizy roli i pozycji konkretnej firmy na rynku,
 • samodzielnej pracy w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów oraz sprzedaży gotowych produktów i usług,
 • wykorzystania nowoczesnej techniki komputerowej w rachunkowości i ekonomii
 • obsługi programu księgowego Insert GT, który jest najpopularniejszym programem finansowo - księgowym stosownym na rynku i używanym przez wiele firm oraz biur rachunkowych


Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować w:

 • bankach, urzędach skarbowych,
 • sektor BPO/SSC
 • wszystkich firmach i instytucjach bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • wszystkich działach przedsiębiorstwa - kadrach, płacach, księgowości, zaopatrzeniu, magazynie;
 • zakładach budżetowych, w biurach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.


NASZE FIRMY PARTNERSKIE:

 • Geoban SA- jest międzynarodowym przedsiębiorstwem należącym do Grupy Santander, które zajmuje się kompleksowym outsourcingiem w zakresie usług finansowych dla banków i instytucji finansowych wchodzących w skład Grupy. Obecnie zatrudnia ponad 7000 Pracowników na świecie. Aby móc zagwarantować obsługę finansową na jak najwyższym poziomie dla poszczególnych banków Grupy Santander, Geoban otworzył wyspecjalizowane centra zlokalizowane w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Meksyku, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku został utworzony oddział Geoban w Polsce z siedzibą w Gdyni, a rok później powstało drugie biuro we Wrocławiu.
 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
 • Sopocka Szkoła Wyższa

Informacje dodatkowe:

  • posiadamy nowoczesną pracownię ekonomiczną wyposażoną w laptopy z oprogramowaniem INSERT GT,
  • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
  • w klasach najwyższych organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
  • organizujemy konkursy wiedzy ekonomicznej,
  • uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy ekonomicznej.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.
Strona 2 z 4

Najnowsze wiadomości

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

 • ul. Wojska Polskiego 4
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • tel. 58 682 35 10
 • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…